Nej, det finns ingen anledning att fördröja barnvaccination

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten utreder årligen underlaget för allmänna och särskilda rekommendationer för barnvaccination. Rekommendationerna är framtagna för att barn ska ha skydd mot sjukdomar när de behöver det, så fort de är gamla nog för att kunna vaccinera med minimala risker. Vaccinationsmotståndare förespråkar ibland en fördröjning av barnvaccination, men dessa rekommendationer saknar grund, och utsätter barnet för onödiga risker.

Kom ihåg:

  • Alternativa vaccinationsprogram har inget vetenskapligt stöd.
  • Senareläggning av barnvaccin utsätter barnet för risker under en onödigt lång tid, och under den tid då många av sjukdomarna är som farligast.
  • De officiella rekommendationerna har redan tagit särskilt sårbara individer i beräkning, och särskilda program finns för dessa. Att följa de officiella rekommendationerna är därför ett råd som gäller alla.
  • HPV-vaccinet som ges vid 12 år är ett exempel på att vi inte vaccinerar tidigare än vad som är motiverat utifrån befintlig kunskap.

Myten

Vaccinationsmotståndare förespråkar ofta att föräldrar avviker från det allmänna vaccinationsprogrammet och senarelägger vaccination, ibland med flera år. De presenterar även egna, alternativa vaccinationsprogram som inte vilar på någon vetenskaplig grund.

Eftersom de i dessa lägen inte rakt ut förespråkar att helt avstå vaccination är det inte alltid lätt att känna igen att det är vaccinationsmotståndare som ligger bakom budskapet, varför många föräldrar har trott att de alternativa programmen har legitimitet.

Problemet är att barns immunförsvar inte är utvecklat innan de är 3 år vilket i praktiken innebär att de har svårt att bilda antikroppar, vilket i sig gör att immunförsvaret slår bakutMarina Ahlm

[De som senarelägger vaccination vill] helt enkelt inte utsätta barnets kropp för den utmaning en vaccination innebär innan deras immun- och nervsystem är mer moget. Att Socialstyrelsen valt att lägga alla vaccinationer under bvc-tiden när barnen är små, är inte bara för att det är bäst för individen, utan för att det är mest praktiskt och bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektivUrsula Flatters, Vidarkliniken

Fördjupning

I vissa fall påstås att för många vaccin på kort tid utgör en alltför tung belastning på barnets immunförsvar. Detta påstående har bemötts tidigare, se artikeln ”Nej, barns immunförsvar överbelastas inte av alla vacciner idag”. Denna artikel handlar specifikt om myten att barn skulle ha fördel av att senarelägga vaccination.

Dåligt för gruppen, dåligt för individen

De alternativa vaccinationsscheman som presenteras har inget vetenskapligt stöd, och de har flera allvarliga brister. Varför de officiella rekommendationerna aldrig kan vara att följa dessa alternativa scheman – bortsett från kravet på att sådana rekommendationer ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet – är enkelt att svara på: att senarelägga vaccination generellt skulle innebära att vaccinationsgraden i samhället är lägre vid varje givet tillfälle. År 2015 utgjorde barn i åldrarna 0 – 3 år nästan 5 procent av Sveriges befolkning. Ifall vi skulle dröja med vaccination mot till exempel mässlingen till tre års ålder vore det väldigt svårt att uppnå den vaccinationsgrad på 90 – 95%, som krävs för att sjukdomen inte ska kunna få fotfäste i en befolkning.

Men om vi accepterar samhällsnyttan med att följa det allmänna barnvaccinationsprogrammet, kan det ändå finnas skäl för just ditt barn att följa ett eget schema? Vore kanske det bästa om alla andra vaccinerade tidigt, medan du avvaktade? Svaret på dessa frågor är också nej: en senare vaccination innebär för barnet inget mer än att det går utan skydd mot smittsamma sjukdomar under en längre tid, och under den tid då barnet är som sämst rustat för att själv hantera dessa sjukdomar.

Yngre barn särskilt utsatta

Vaccinationsmotståndare hänvisar till att spädbarn inte har ett färdigutvecklat immunförsvar, och därför inte skulle klara av vaccin. Ibland påstås till och med att vaccin inte skulle fungera på små barn, av samma anledning. Dessa slutsatser är dock helt felaktiga. Immunförsvaret är förvisso försämrat under spädbarnsåret, men effekten av vaccination under denna period är välstuderad, och vi vet att det fungerar. Tvärtom är det extra angeläget att vaccinera små barn, just på grund av att deras eget försvar är begränsat. För tidigt födda barn rekommenderas i särskilda fall ännu tidigare vaccination, men aldrig senare, som man hade kunnat anta ifall vaccinationsmotståndarnas resonemang var giltigt.

Kikhosta är ett exempel på sjukdomar som är absolut farligast för mycket unga barn. Med det allmänna vaccinationsprogrammet uppnås ett grundskydd efter tre doser, som ges när barnet är 3, 5 och 12 månader. Studier har visat att skyddseffekten ökar drastiskt från och med andra dosen, alltså vid fem månader. Med ett alternativt schema, där första dosen skjuts upp till någon gång efter första levnadsåret, är barnet alltså helt utan skydd under hela den tid då sjukdomen är som farligast.

Givetvis kan det finnas individuella skäl att undvika ett eller flera vaccin, men dessa skäl är redan identifierade. Såväl de enskilda vaccintillverkarna som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller information om de omständigheter under vilka vaccination bör undvikas. Dessa individuella kontraindikationer är därför inget skäl att avvika från rekommendationerna från BVC – rekommendationerna ges med hänsyn till vilka barn som av olika skäl bör undvika vaccin eller tvärtom, bör få vaccin som inte ingår i allmänna programmet.

Skydd via amning

Vaccinationsmotståndare hänvisar även till att barn redan är skyddade mot infektion via antikroppar som överförs från modern vid amning. Denna idé är bärande för att rekommendationen om en senarelagd vaccination inte ska vara ett potentiellt livsfarligt råd, men påståendet är i sig problematiskt av flera skäl.

Det är förvisso sant att antikroppar från modern i viss mån förs över till det ammande barnet, men detta är inte tillräckligt för att försvara ett senarelagt vaccinationsschema, vilket Dr. Cecilia Chrapkowska har beskrivit så bra i en artikel på barnakuten.nu (som för övrigt rekommenderas i sin helhet) att jag nöjer mig med att citera henne rakt av:

Mammors antikroppar förs över till barnet under graviditeten, sedan bryts de, liksom alla antikroppar vi någonsin har och får, ned så att inga finns kvar vid 6 månaders ålder. Redan vid 3-4 månaders ålder har de flesta bebisar så låga nivåer att de knappast är skyddande.

För att mammor ska ha antikroppar mot en sjukdom som kan överföras till barnet krävs att hon antingen blivit vaccinerad eller utsatt för smittan. Många av de sjukdomar vi vaccinerar mot sprids inte i samhället eftersom så många är vaccinerade, så man kan vara både ovaccinerad och osmittad.

Dr. Cecilia Chrapkowska

Dr. Bob Sears alternativa vaccinationsprogram

En person som har lanserat ett alternativ till det etablerade vaccinationsprogrammet är Dr. Bob Sears. Hans egna program har vunnit viss popularitet i USA. Dr. Sears nämns inte ofta bland svenska vaccinationsmotståndare, kanske för att hans program är ett svar till det allmänna programmet i USA, vilket inte rakt av låter sig jämföras med vårt svenska program.

Här i Sverige har idén istället främst handlat om att vaccinationer generellt skulle fördröjas tills barnen är äldre, men diskussionen som Bob Sears gått i bräschen för har troligtvis inspirerat även det svenska motståndet, varför även det förtjänar ett kort bemötande.

Dr. Sears alternativa vaccinationsprogram bygger på många av de populära vaccinmyterna som redan behandlats här på sidan, som att trivialisera risken med farliga sjukdomar som mässlingen och att förmedla en felaktig bild av riskerna med vaccin genom en felaktig tolkning av databasen Vaccine Adverse Event Reporting System. En felaktig uppfattning om sjukdomarnas och vaccinens respektive risker kommer givetvis också att resultera i felaktiga vaccinrekommendationer.

Det enda som egentligen bör behöva sägas om Dr. Sears program kommer från honom själv, när han i en chatt-session fick en rak fråga om vad för evidens som finns för hans alternativa program:

Det finns väldigt lite, till ingen, evidens.Dr. Bob Sears (min översättning)