Nej, barns immunförsvar överbelastas inte av alla vacciner idag

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Trots att allt fler vaccin läggs till i vaccinationsprogrammet exponeras barn idag för färre kroppsfrämmande ämnen genom vaccination, än de gjorde förr. Detta beror på att framställningen av vaccin har effektiviserats, så att vi får renare vaccin, som bara innehåller precis det som behövs.

Dessa s.k. antigener som vi får i oss genom vaccin är dessutom ingenting i förhållande till alla vi utsätts för naturligt, genom olika smittor.

Myten

Även om vi har vaccinerat människor i över hundra år, hävdar vissa vaccinmotståndare att vi inte har någon långtids-data på effekten av att få så många vaccin som barn får idag. På det området kommer givetvis inget antal studier göra vaccinmotståndarna nöjda. Målstolpen flyttas allteftersom nya medicinska framsteg ger nya vaccin.

I en enkätstudie ifrågasatte 23% av tillfrågade föräldrar antalet vaccin som deras barn rekommenderats.

Vacciner överbelastar immunförsvaret med främmande material, tungmetaller, patogener och virus.Linda Karlström

Det finns inga vetenskapliga studier som bedömer riskerna med multipla vaccinationer.Torbjörn Sassersson

Fördjupning

Vaccinprogrammets framsteg

För hundra år sedan fanns ett enda vaccin att tillgå: det mot smittkoppor. Allteftersom nya vaccin har utvecklats har fler och fler accepterats till allmänna vaccinationsprogrammet. I nuvarande vaccinationsprogram, som gäller sedan 2002, vaccineras rutinmässigt mot åtta olika sjukdomar, och vid ett enda besök kan ett barn få vaccin mot fem sjukdomar.

Ett påstående som ibland framförs från vaccinmotståndare är att dagens vaccinationsprogram, med alla vaccin, skulle överbelasta barnets immunförsvar. Den här oron är dock helt obefogad, då utvecklingen i själva verket har gått mot färre kroppsfrämmande ämnen per vaccin.

Högspecialiserade vaccin

Att utvärdera hur hårt ansatt ett barns immunförsvar blir av vaccinationsprogrammet, är inte en fullt så enkel övning som att räkna antalet vaccin. Som vaccinationsmotståndarna är snabba att påpeka i andra sammanhang, behöver vi titta närmare på de olika vaccinens innehåll. Ifall vi istället ser till hur många s.k. antigener som finns i varje vaccin – hur många olika immunogena proteiner och polysackarider som varje vaccin introducerar – visar det sig istället att vaccinationsprogrammet aldrig förut har varit en sådan liten belastning för immunförsvaret som det är idag.

Ifall vi återgår till smittkopps-vaccinet, så innehöll detta ca 200 antigener. De oroade föräldrar som är födda någon gång från 50-talet eller fram till 1979, har de sannolikt själva fått det s.k. helcellsvaccinet mot kikhosta, bland flera andra. Endast detta vaccin innehåller uppskattningsvis runt 3000 antigener.

Sedan dess har utvecklingen av vaccin gjort extremt stora framsteg, och vi har blivit betydligt bättre på att skapa vaccin som endast innehåller exakt de ämnen som behövs för att vaccinet ska vara verksamt. För alla de åtta vaccin som ingår i ordinarie vaccinationsprogrammet för barn idag, utsätts ett barn endast för sammanlagt runt 48 antigener; t.ex. vaccinet mot difteri och stelkramp innehåller bara en antigen var.

Att påstå att det inte finns några långtidsstudier på effekten av vaccinationsprogrammets belastning av immunförsvaret, med hänvisning till att programmet endast varit i bruk i sin nuvarande form sedan år 2002, är alltså helt felaktigt. Snarast är det så att alla som någonsin har följt ett vaccinationsprogram utgör underlag för att dagens vaccinationsprogram med god marginal är inom ramarna för vad ett barns immunförsvar kan hantera.

Naturlig exponering

Avslutningsvis kan det vara av intresse att jämföra inte bara med tidigare vaccinationsprogram, utan även med vilka antigener ett barn idag naturligt kommer att stöta på. Till exempel kan vi utsättas för fler antigener från en vanlig förkylning än vad vi får i oss från alla tre vaccin i DTP-sprutan:

En banal förkylning exponerar oss för 4-10 antigener och en streptokockinfektion för 25-50 olika antigener samtidigt.Prof. Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset

Och en streptokockinfektion kan alltså på egen hand belasta vårt immunförsvar hårdare än hela allmänna vaccinationsprogrammet för barn!