Mässlingen är en farlig sjukdom

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Tack vare effektiv vård är mässlingen en betydligt mer hanterbar sjukdom idag än vad det än gång var. Många som drabbas kommer lindrigt undan, men inte alla. Det vore felaktigt att utifrån detta faktum hävda att vaccinet inte behövs. Faran med sjukdomen är fortfarande - även med tillgång till bästa möjliga vård - betydligt större än riskerna med vaccinet.

Kom ihåg:

  • Mässlingen är fortfarande, trots god vaccinationstäckning i stora delar av världen, en av de absolut vanligaste dödsorsakerna bland unga barn.
  • Även med bästa möjliga vård kommer ett fåtal som drabbas av mässlingen att avlida i sjukdomen. CDC anger 1-2 på 1000, och Folkhälsomyndigheten den något lägre uppgiften 1 på 1000 - 5000.

Uppdatering: Sedan artikeln publicerades har uppgifterna om dödlighet från CDC ovan kompletterats med Folkhälsomyndighetens mer reserverade uppskattning, för att ge en så korrekt och aktuell bild av sjukdomens dödlighet som möjligt.

Artikeln publicerades 2016-02-16. Artikeln uppdaterades 2017-06-14.

Myten

Vaccinationsmotståndare hävdar att mässlingen är en ofarlig sjukdom; eventuellt med någon anekdot om ett lindrigt fall. De tolkar detta som bevis på att vaccinet är onödigt.

Jag hade mässlingen själv när jag var liten. Det var en vecka hemma hos mamma, det var jätteskönt. Ann-Charlotte Stewart

Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt. Jackie Swartz

Fördjupning

För nästan alla sjukdomar vi vaccinerar mot har vaccinationsmotståndare försökt trivialisera risken med sjukdomen, för att påskina att ett gällande vaccinationsprogram är omotiverat. Argumentationen bygger i de flesta fall på s.k. anekdotisk bevisföring – de kan beskriva hur t.ex. de själva haft en sjukdom och inte upplevt några allvarliga besvär. Problemet med att argumentera utifrån anekdoter är att vi missar den större bilden. Ingen har påstått att alla som drabbas av mässlingen dör eller får allvarliga men, så enskilda anekdoter utgör inget direkt motargument.

Därutöver har t.ex. ingen av de fem personer som dött i mässlingen under 2000-talet möjlighet att kontra med sina anekdoter, vilket gör att påståendet också blir ett fall av bekräftelsebias, där endast anekdoterna som stödjer den ena tesen blir synliga.

Istället för anekdoter bör vi se till data. WHO har sammanställt ett dokument som bland annat ger följande bild:

  • Mässlingen är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga barn, trots att säkra och kostnadseffektiva vaccin finns tillgängliga.
  • År 2014 dog 114 900 till följd av mässlingen i världen – ungefär 314 dödsfall varje dag, eller 13 dödsfall varje timme.
  • Mässlingsvaccination ledde till en 79-procentig minskning i mässlingsrelaterade dödsfall mellan 2000 och 2014, globalt.
  • År 2014 hade ungefär 85% av världens barn mottagit en dos av mässlingsvaccinet vid tidpunkten för sin första födelsedag – en ökning från 73% år 2000.
  • Under perioden 2000-2014 beräknas mässlingsvaccinet ha förebyggt 17,1 miljoner dödsfall, vilket gör mässlingsvaccinet till en av de bästa investeringarna i folkhälsan.
WHO: Measles (min övers.)

Dödsfall i västvärlden

Uppfattningen att mässlingen inte längre är en farlig sjukdom i länder med god tillgång till vård och rent vatten har bemötts i en annan artikel, men som påpekats ovan har t.ex. 5 personer dött i mässlingen under 2000-talet bara i Sverige. Nätpublikationen Health Impact News har påstått att ingen i USA dött i mässlingen under åren 2004-2015. Påståendet är för det första inte sant: dels fanns ett bekräftat fall under 2015, vilket var känt då Health Impact News artikel publicerades 2016; dels har 10 andra dödsfall i USA sedan 2000 angett mässling som dödsorsak - nyheten med 2015-fallet var att sjukdomen bekräftats i labb. Men framförallt är det extremt ohederligt att såsom Health Impact News gör använda detta för att påskina att vaccinet inte behövs. Den gemensamma nämnaren för de länder som har få dödsfall i mässlingen är just en hög vaccinationsgrad. Att få dör av mässlingen i USA är ett argument för vaccination.

Vi bör ha i åtanke att mässlingen är en farlig sjukdom även för de som överlever, vilket gör diskussionen om dödsfall mindre intressant. Till exempel drabbas 1 på 10 av insjuknade av öroninflammation, som kan leda till permanenta hörselskador, och 1 på 20 drabbas av lunginflammation. C L Miller noterar dock i en studie att även om dödsfallen minskade i England under perioden 1970-1983, så var förhållandet mellan insjuknande och dödsfall konstant. Bättre möjlighet till behandling är alltså av mindre vikt. Den enda anledningen till att färre dör i mässlingen är att färre insjuknar, och däri ligger vaccinationsprogrammets stora nytta.

Mässlingspartyn

När vaccinationsmotståndarna inte finner stöd i befintlig forskning för att mässlingen skulle vara en banal barnsjukdom, försöker de istället använda sig av gammal folkvisdom. De händer då att de hänvisar till s.k. mässlingspartyn, en företeelse från tiden innan vaccinet, där föräldrar samlade sina barn för att umgås med ett insjuknat barn, för att barnen skulle smittas. Med detta vill vaccinationsmotståndarna påvisa att det var allmän känt att mässlingen var ofarligt.

En värdefull inblick i tiden före mässlingsvaccinet kan fås genom en artikel som Dr. Francis George Curtis publicerade 1915. Curtis pekar ut den samtida uppfattningen om mässlingens relativa harmlöshet som den främsta anledningen till att sjukdomen fått så svår smittspridning. Han identifierar även att en av orsakerna till denna felaktiga uppfattning sannolikt är att föräldrar sällan fick reda på att den lunginflammation (t.ex.) som de förlorat sitt barn till, i själva verket var orsakat av en till synes ofarlig mässlingsinfektion.

Den främsta lärdomen vi bör dra från förekomsten av dessa ”measles teas” som Curtis kallar dem, är dock denna: de försvann. Trots att föräldrar alltså inte var fullt ut medvetna om vilken farlig sjukdom mässlingen verkligen är, så var fördelarna med ett säkert vaccin helt uppenbara för en befolkning som härjats av sjukdomen. Om vi ska dra någon lärdom från svunna tider, låt den lärdomen vara att mässlingspartyn var något man sysslade med i brist på säkra alternativ.