Nej, 108 personer har inte dött av MPR-vaccinet i USA

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

I USA finns en databas som kallas för VAERS: Vaccine Adverse Events Reporting System. Detta är en tjänst där vem som helst kan rapportera in en negativ händelse som tidsmässigt sker efter en vaccination. Den används för att upptäcka eventuella bieffekter, genom att se ifall vissa symtom förekommer oftare än förväntat kort efter en vaccination.

Vaccinationsmotståndare tolkar istället denna data som en förteckning över bekräftade bieffekter. Detta är helt felaktigt.

Kom ihåg:

  • USA har ungefär 25 miljoner dödsfall under en tioårsperiod. Att ett fåtal av dessa av en händelse kommer ha vaccinerats kort dessförinnan är oundvikligt.
  • Trippelvaccinet mot mässlingen, påssjuka och röda hund är extremt säkert. Det finns ingen misstanke om att hundratals personer dött på grund av vaccinet under en tioårsperiod.

Myten

Vaccinationsmotståndare hänvisar till Vaccine Adverse Events Reporting System som bevis på att vaccinbiverkningar är långt fler och vanligare än vad de egentligen är. Bland mycket annat hävdas att över hundra personer har avlidit till följd av trippelvaccinet mot mässlingen, påssjuka och röda hund.

Jag vill understryka att under de senaste 10 åren är det 108 barn i USA som har dött pga MPR-vacciner Linda Karlström

Fördjupning

Vad är VAERS?

Vaccine Adverse Events Reporting System är ett vaccin-övervakningsprogram på initiativ av CDC och FDA. Det är en databas för passiv insamling av rapporter om möjliga biverkningar, som kan ge tidiga varningssignaler ifall ett vaccin har biverkningar som inte upptäckts under FDA:s godkännandeprocess.

Idén är att samla in så mycket information som möjligt om allt som skulle kunna tänkas vara vaccin-biverkningar, och se ifall några mönster utkristalliserar sig. En inrapporterad möjlig biverkning betyder i sig självt inget mer än att något oönskat inträffade tidsmässigt någon gång efter en vaccination. Det intressanta är att se ifall den möjliga biverkningen förekommer onaturligt mycket just efter en vaccination.

Någon sådan jämförelse gör inte vaccinationsmotståndarna i exemplet ovan, utan de tolkar hela underlaget som ska användas för att upptäcka biverkningar, som om de vore bekräftade biverkningar. Detta är helt felaktigt, vilket VAERS är mycket tydliga med på sin egen hemsida:

När du utvärderar data från VAERS är det viktigt att notera att inget orsakssamband har konstaterats för någon inrapporterad händelse. [...] Rapportering av en händelse till VAERS är inte bevis på att ett vaccin orsakade händelsen.

[...]

Inrapportering till VAERS sker frivilligt och av vem som helst, inklusive vårdgivare, patienter och familjemedlemmar. Rapporter varierar i kvalitet och utförlighet. Ofta saknas detaljer och de kan ibland innehålla felaktig information.

VAERS (min övers.)

Missbruk och sabotage

Texten som citerats ovan är det första som möter en användare som försöker hämta ut information från VAERS. För att komma åt innehållet i databasen måste man klicka på en knapp där man medger att man har läst och förstått innebörden av texten.

Det ligger därför nära till hands att anta att de som använder information från VAERS som i exemplet ovan är högst medvetna om hur bedrägligt det är. Det finns även dokumenterat att databasen missbrukas vid rättstvister, då jurister uppmuntrar föräldrar att rapportera t.ex. autism som en biverkning till MPR-vaccinet. VAERS är till för tidiga varningar, inte för longitudinella studier.

För att illustrera hur lätt databasen kan missbrukas rapporterade Dr. Jim Laidler att influensa-vaccinet förvandlade honom till Hulken. Rapporten godkändes och lades till i databasen. Ifall vi ska tolka vaccinmotståndarnas argument ovan som faktiska bevisade bieffekter, så måste vi också anse att Jim Laidler numera är Hulken. De två påståendena har exakt samma bevisvärde. Laidler poängterar att han senare blev kontaktad och ombedd om tillstånd att radera rapporten, men noterar också att den hade fått stå kvar om han hade vägrat, vilket någon med uppriktig avsikt att sabotera databasen sannolikt skulle göra.

Det faktum att rapporten numera är borttagen har fått några att överväga att Laidler ljuger, men det finns ingen anledning att misstänka. Experimentet har upprepats, med god dokumentation den här gången, i ett experiment som dessutom visar att inte heller uppenbara fel som att biverkningen ska ha skett före vaccinationen snappas upp i några kvalitetskontroller.

MPR