Nej, TBE-vaccinet är inte farligare än sjukdomen

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Fästingar som bär på TBE-virus sprider sig över delar av Sverige. Risken att drabbas är fortfarande liten utanför högriskområden. För de som bor i riskområden rekommenderas vaccination.

Fallen av TBE ökar i Sverige, men sjunker i områden där vi vaccinerar.

Myten

En artikel från 2012 av Linda Karlström har fått ny spridning i samband med att TBE förekommer allt mer i media. I artikeln överdriver Karlström riskerna med vaccinet, och förringar riskerna med fästingbett. De beräkningar där Karlström landar i den felaktiga slutsatsen att riskerna med TBE-vaccinet är större än risken att insjukna bygger dessutom på antagandet att en människa alltid får endast ett fästingbett.

Om vi fångar 15 000 fästingar borde det alltså statistiskt sett vara 25 av dem som bär på TBE. Av dessa borde cirka 10 ge symtom på TBE. Av dessa 10 är det bara 1-3 stycken som ger långvariga komplikationer. Den verkliga risken att drabbas av komplicerad TBE är alltså 1-3 på 15 000 fästingar. Detta bör sättas i relation till risken att drabbas av allvarliga vaccinbiverkningar, vilka är minst 1 per 10 000 injektioner enligt bipacksedeln.Linda Karlström

Fördjupning

Föråldrade uppgifter om förekomst

Det finns skäl att inledningsvis uppehålla sig vid de få uppgifter i Karlströms artikel som eventuellt kan ha varit korrekta då artikeln publicerades. Det kan knappast krävas att en skribent ska hålla alla sina artiklar uppdaterade, men då artikeln frekvent citeras även idag är det nog ändå på sin plats att notera att de siffror som anges inte är relevanta för riskområden i Sverige idag.

Karlström påstår i sin artikel att endast en av 600 som blir bitna av en fästing kommer att drabbas av TBE. Siffran är hämtad från en artikel ur tidningen Nya Åland från 2011, och berörde just Åland, som idag anses vara ett riskområde för TBE.

Den exakta smittorisken är svår att fastställa, då det finns en stor geografisk variation i förekomsten, men i högriskområden uppskattas upp till 5% av vuxna fästingar bära på viruset.

Vagt definierade biverkningar och komplikationer

Slutsatsen i Karlströms artikel är att risken för långvariga TBE-komplikationer, enligt henne, är 1 – 3 på 15 000, och risken med allvarliga biverkningar från vaccinet, enligt henne, är 1 på 10 000. Om vi för en stund bortser från det faktum att även hennes egna beräkningar är till vaccinets fördel (1/10 000 < 2/15 000), så bygger hela resonemanget på att läsaren accepterar några väldigt illa definierade kriterier.

I citatet ovan utgår Karlström från att 25 fästingar i urvalet är smittobärare (en siffra som alltså är betydligt högre idag), och reducerar därefter siffran till 10, då majoriteten av TBE-smittade inte uppvisar några symtom. Asymtomatisk smitta är dock inte jämförbart med att inte vara smittad alls. Med smittobärare finns också en liten risk för överföring från människa till människa, via till exempel bröstmjölk.

Ett större problem är dock att Karlström fortsätter med att nonchalera dessa 10, och sedan skriver att endast 1 – 3 kommer att drabbas av långvariga komplikationer, och utgår sedan endast från dessa i sina beräkningar. Detta är gravt missvisande då även komplikationerna som drabbar räkneexemplets 10 personer är långt värre än de allvarliga biverkningar som Karlström menar att vaccinet medför:

Efter 1-3 veckor får 25 % av de infekterade CNS-symtom med hjärnhinneinflammation och feber. Cirka 10 % blir allvarligt sjuka med kognitiv påverkan, andningsbesvär, förlamning över skulderområdet och symtom från kranialnerverna.Borrelia och TBE Föreningen i Sverige

För 25 smittade är det alltså drygt 6 personer som kommer att få hjärnhinneinflammation. Om vi över huvud taget ska acceptera Karlströms premisser är det denna siffra, och inte 1 – 3 som bör ställas emot vaccinets allvarliga biverkningar. Och vilka är då de allvarliga biverkningarna?

Här blir Karlströms vaga formuleringar svårare att tolka, eftersom varken FSME-Immun eller Encepur – de två TBE-vaccin som används i Sverige – har några kända biverkningar inom kategorin mycket sällsynta, d.v.s. de som drabbar upp till 1 på 10 000. Däremot har båda vaccin biverkningar i kategorin sällsynta biverkningar – de vars frekvens ligger i intervallet 1:10 000 till 1:1000. Här hittar vi tillstånd som sömnighet, åksjuka och magsmärtor. Även allergisk reaktion återfinns i listan, men den allvarliga formen av allergiska reaktioner, s.k. anafylaktisk chock är mycket mer sällsynt. WHO uppskattar frekvensen till en på en miljon vaccindoser.

Missvisande statistik per fästingbett

Anmälda fall av TBE i Sverige per år 1996–2015

Bildkälla: Folkhälsomyndigheten

På 15 000 fästingbett skulle drygt 6 få hjärnhinneinflammation, enligt ovan. En siffra som alltså är betydligt högre idag, i de områden där vaccinet rekommenderas. Detta ställer Karlström mot vaccinet, där ca 15 personer på 15 000 doser skulle få biverkningar som såsom magsmärtor. Det är redan här svårt att se hur denna jämförelse inte skulle falla ut till vaccinets fördel, men därtill kan vi lägga ytterligare en försvårande faktor, att Karlström beräknar faran med TBE per fästingbett.

Att jämföra risken för biverkningar från vaccinet med risken för TBE från ett enda fästingbett är i slutändan en meningslös övning, eftersom vaccinet tas en gång var femte år, medan det inte finns någon övre gräns för hur många gånger man kan bli fästingbiten på ett år. För att utvärdera nyttan med ett vaccin behöver vi istället se på insjuknandegraden. Även denna siffra är svår att få bra statistik på eftersom det är stora geografiska variationer i förekomst. Eftersom vaccinet idag endast rekommenderas för de som bor eller vistas mycket i riskområden är det dessa områden vi bör jämföra med.

Landstinget Sörmland, som är ett av de områden som drabbats värst av TBE, såg under 2013 37 fall av TBE – eller drygt 13 fall per 100 000 invånare – i en befolkning där vaccinationsgraden mot TBE var 25%.

Ett annat sätt att mäta risken för TBE utan att addera enskilda fästingbett är att räkna på risken för insjuknande per person-månads vistelse i ett område. CDC uppskattar att risken att drabbas av TBE för en ovaccinerad är 1 per 10 000 månaders vistelse i ett högriskområde. För varje månads vistelse i ett högriskområde är alltså risken att insjukna i TBE 1 på 10 000. Det är dessa siffror vi ska förhålla oss till när vi utvärderar nyttan med vaccinet.